Algemene voorwaarden

 

 

De hieronder vermelde algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen u en Sportcentrum De Kooi. U verklaart bij ondertekening van het inschrijfformulier de algemene voorwaarden van Sportcentrum De Kooi te hebben ontvangen.

Lidmaatschap/ betalingen:
De persoonlijke gegevens van de leden van Sportcentrum De Kooi, hierna te noemen: Sportcentrum de Kooi, zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Sportcentrum De Kooi gebruikt. Deze gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld.

In het kader van een goede service en voor de beveiliging van de persoonsgegevens maken wij een digitale foto en vragen wij om uw e-mailadres.

Het lidmaatschap is strikt persoonlijk, niet overdraagbaar en hebben een bepaalde looptijd , en wordt zonder schriftelijke opzegging automatisch verlengd. Lidmaatschap gelden worden bij een voortijdige beëindiging niet gerestitueerd. Prijsverhogingen zullen minimaal 1 maand van te voren bekend gemaakt worden. Per 1 januari van ieder jaar zal Sportcentrum De Kooi het maandelijks te betalen lidmaatschapsgeld indexeren volgens het consumentenprijsindex van het Centraal Bureau voor Statistiek. De indexering wordt aan de leden kenbaar gemaakt via de verschillende communicatiemiddelen.

Bij twijfel over uw identiteit zijn medewerkers van Sportcentrum De Kooi gerechtigd u te vragen een geldig legitimatiebewijs te tonen. Gebruik van uw Kooi toegangspas door derden leidt tot het intrekken van het lidmaatschap, zonder terugbetaling van gelden.

Betaling is uitsluitend mogelijk via automatische incasso 1 maand vooraf. Indien u contant of per pin wil betalen, dan dient u het gehele abonnementsgeld te voldoen. U bent verantwoordelijk voor voldoende saldo. U heeft toegang als het bedrag door ons is ontvangen.

Bij sportcentrum de Kooi worden regelmatig foto’s gemaakt voor gebruik op social media. Bij ondertekening van het inschrijfformulier geeft u akkoord voor gebruik van deze foto’s. Wanneer u bezwaar heeft voor gebruik van deze foto’s dan kunt u dit melden bij de receptie.

Een gratis proefweek kan aangevraagd worden. Er zal een passend abonnement aangemaakt worden. Tijdens deze proefweek van 7 dagen, kunt u het lidmaatschap tot 7 dagen gratis ontbinden. Deze ontbinding dient, te allen tijde, schriftelijk te gebeuren. Mondelinge ontbindingen worden niet in behandeling genomen.

Bij betalingsachterstand wordt €15,= administratiekosten in rekening gebracht en de toegang tot Sportcentrum De Kooi geweigerd. Zodra de achterstand is betaald, werkt uw toegangspas weer.

Indien u na 2 herinneringen in gebreke van betaling blijft zullen wij de vordering uit handen geven aan een incassobureau en de kosten hiervan worden aan u in rekening gebracht.

U bent zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigingen in uw persoonsgegevens.

Opzegging kan uitsluitend schriftelijk met een opzegformulier van De Kooi, welke bij de receptie verkregen kan worden. Het abonnement is maandelijks opzegbaar wanneer
een eerste contract periode is verlopen. Jeugdfitness- en studenten abonnementen hebben tijdens de eerste overeenkomst een opzegtermijn van 2 volle kalendermaanden. Daarna is het abonnement maandelijks opzegbaar.

Een opzegging dient voor de 20e van de maand schriftelijk via een opzeggingsformulier ontvangen te zijn. Is dit niet het geval, dan verplicht het lid zich tot het betalen van een nieuwe periode, zonder terugbetaling van gelden.
Algemene regels Fitness:

Het management c.q. De Kooi medewerkers zijn niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of ongevallen in en rond de Kooi. Ook is zij niet aansprakelijk van letsel/ongevallen van derden. Schade veroorzaakt door derden zal direct op de veroorzaker(s) worden verhaald.

Gebruik van de faciliteiten van Sportcentrum De Kooi alsmede het sporten
is geheel voor eigen risico. Sportcentrum De Kooi accepteert géén enkele aansprakelijkheid voor handeling van zijn medewerkers of schades in welke vorm dan ook ( zoals persoonlijk letsel, diefstal, verlies of beschadiging van eigendommen)

Schade aan de inventaris of het gebouw van Sportcentrum De Kooi welke toegebracht is door een lid, zal worden verhaald op grond van wettelijke en contractuele aansprakelijkheid.

Een ieder is verplicht toegebrachte schade direct aan een medewerker te melden.

Deelname is geheel op eigen verantwoording. Het management c.q. zijn medewerkers kunnen op generlei wijze aansprakelijk gesteld worden voor mogelijke schade/letsel of zoekgeraakte voorwerpen.

Op de nationale feestdagen vervallen de lessen, deze kunnen niet worden ingehaald.

In de zomer vakantiemaanden hanteert Sportcentrum De Kooi gewijzigde opening- en sluitingstijden en een aangepast groepslessenrooster. Dit zal ruim op tijd kenbaar gemaakt worden op de website en in De Kooi. Voor bepaalde abonnementen is het mogelijk om een vakantiestop van maximaal 30 dagen in te voeren.

De Kooi behoudt zich het recht voor om in alle redelijkheid haar openingstijden aan te passen. Informatie omtrent de aanpassingen wordt gecommuniceerd via de website en in Sportcentrum De Kooi.

Een tussentijdse stopzetting is mogelijk in geval van langdurige ziekte (met een verklaring van een erkend arts) of zwangerschap.

Sportcentrum De Kooi mag naar eigen inzicht leden weigeren wanneer o.a. sprake is van misplaatst gedrag, baldadigheid of vernieling.

Roken in Sportcentrum de Kooi en voor bij de entree is niet toegestaan.

Het daadwerkelijk telefoneren met je mobiele telefoon is niet toegestaan in de fitnessruimte en tijdens de groepslessen.

Het is verplicht dat u sportkleding en schoon schoeisel draagt. Het is niet toegestaan schoeisel te dragen met afgevende(zwarte) zolen.

Het is niet toegestaan tassen en jassen mee te nemen naar de fitness- en de groepslessen ruimtes. Het gebruik van lockers is verplicht.

Uit hygiënisch oogpunt is het verplicht tijdens de trainingen gebruik te maken van een handdoek. Men is verplicht na gebruik van apparatuur de werkplek te reinigen en droog te maken.

Losse gewichten en andere trainingsattributen dienen na gebruik opgeborgen te worden.

Het consumeren van meegenomen etenswaren is niet toegestaan. Het eten van kauwgom, snoep of andere voedingsmiddelen tijdens de lessen en in de fitnessruimte is niet toegestaan.

Zonder toestemming van het management is het niet toegestaan training te geven in welke vorm en in welke sport dan ook.

Sauna:
In de sauna is een handdoek om op te zitten/ liggen verplicht.
Men dient eerst te douchen voor het gebruik van de sauna.
Het is niet toegestaan consumpties mee te nemen in de sauna.

Reserveren Tennisbanen:
Een tennisbaan moet van te voren worden gereserveerd, dit kan bij de receptie of telefonisch. De namen van alle spelers voor de betreffende baan dienen te worden gemeld. De huur van de tennisbaan moet vooraf betaald worden bij de receptie.

Men dient zich aan te melden 5 minuten voor aanvang van de speeltijd bij de receptie

Sporthallen:
Artikel 1: Algemeen
De sportzalen worden verhuurd voor hele uren en halve uren en per kwart. De minimale verhuurde tijd van een sportzaal bedraagt één uur per activiteit.
De gebruiksvoorwaarden zijn mede opgesteld om de veiligheid, orde, rust en hygiëne in her sportcentrum te waarborgen met als doel voor een ieder een prettig verblijf te verzekeren. De gebruiksvoorwaarden gelden voor alle bezoekers. Het aangaan van een gebruiksovereenkomst verplicht men zich alle aanwijzingen en voorschriften, die door of vanwege het sportcentrum gegeven worden, op te volgen.
Artikel 2: Seizoensgebruik:
Aanvragen voor een seizoensgebruik van een zaal binnen het sportcentrum moeten voor 1 juni schriftelijk worden ingediend bij het sportcentrum, dit kan door een mail te sturen naar Info@indekooi.nl.
Het sportcentrum bevestigt voor 15 juli de toewijzing van een reserveringsaanvraag voor seizoensgebruik. In de gebruikstijd is inbegrepen het opbouwen en afbreken van gebruikte materialen.
Het gebruik van de sportcentrum houdt mede in het gebruik van de daarbij behorende kleed- en wasgelegenheid, de toilette en de aan het sportcentrum in eigendom toebehorende toestellen en materialen.
Eventuele wijzigingen of opzeggingen dienen vóór 1 oktober van dat seizoen schriftelijk aan het sportcentrum te worden doorgegeven. Indien na deze datum nog opzeggingen worden doorgegeven is de huurder/ster verplicht de volledige gebruiksvergoeding te betalen, tenzij voor de teruggegeven uren een andere huurder/ster wordt gevonden.
In geval van teveel aanvragen voor bepaalde tijden treedt het sportcentrum in contact met de betreffende aanvragers om te overleggen over mogelijke alternatieven.
Gebruikers kunnen geen rechten ontlenen aan het langjarig herhaald gebruik van een sportcentrum.
Artikel 3: Incidenteel gebruik:
Aanvragen voor incidenteel gebruik kunnen zowel schriftelijk, via mail, als telefonisch worden gedaan bij het sportcentrum. Telefonische reserveringen zijn mogelijk op werkdagen tussen 09.00 – 19.00 uur, telefoon 0481-462224.
De reservering heeft een vrijblijvend karakter tot aan het moment van bevestiging ervan door het sportcentrum. Indien het sportcentrum de reservering kan accepteren, stuurt het sportcentrum aan gebruiker een bevestiging van de gemaakte reservering. Op dat moment is er een gebruiksovereenkomst. Daarop zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.
Een éénmaal vastgestelde incidentele reservering kan niet worden geannuleerd, als zodanig is de aanvrager de huur verschuldigd. Als voor de teruggegeven uren een andere huurder/ster wordt gevonden, is men géén huur verschuldigd. Is de verschuldigde vergoeding reeds betaald, dan zal alsnog restitutie plaatsvinden.

Artikel 4 Beoordelingscriteria:
Bij de beoordeling van de aanvragen worden indien daartoe aanleiding is de volgende gedragslijnen gevolgd:
Specifieke zaalsportverenigingen hebben voorrang ten opzichte van de buitensportverenigingen;
Lang gebruik gaat voor kort gebruik.
Artikel 5 Openings- en sluitingstijden:
De sportzalen zijn in principe beschikbaar voor het sportgebruik op:
maandag t/m vrijdag 08.00 – 23.30 uur
zaterdag en zondag 08.00 – 24.00 uur.
Het sportcentrum is gesloten op Nieuwjaarsdag, 1e en 2e Paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag, 1e en 2e Pinksterdag en 1e en 2e Kerstdag.
Verder is het sportcentrum op 24 en 31 december vanaf 16.00 uur gesloten. In overleg kan hiervan afgeweken worden.
Artikel 6 Gebruikstarief en betaling:
Gebruiker dient het verschuldigde gebruikstarief te voldoen op de wijze zoals in de gebruiksovereenkomst is omschreven.
Over het gebruikstarief zal omzetbelasting (BTW) in rekening worden gebracht.
Gebruiker blijft gehouden het gebruikstarief te voldoen, ook in het geval, dat tijdens de overeengekomen periode er door gebruiker geen gebruik wordt gemaakt van het sportcentrum. In geval dat het sportcentrum op de gereserveerde tijdstippen alsnog aan derden kan worden verhuurd is men géén huur verschuldigd. Is de verschuldigde vergoeding reeds betaald, dan zal alsnog restitutie door het sportcentrum plaatsvinden.
Het sportcentrum behoudt zich het recht voor een gebruiksovereenkomst voor seizoengebruik te beëindigen indien blijkt dat gebruiker over een langere periode meerdere malen zonder opgaaf van redenen geen gebruik maakt van de sportzalen, dan wel zijn betalingsverplichtingen niet nakomt. Gebruiker wordt in dat geval door het sportcentrum door middel van een aanmaning op zijn verzuim gewezen.
Indien de gebruiker zonder genoegzame redenen ook na het verzenden van de aanmaning zijn betalingsverplichtingen niet binnen de gestelde termijn heeft voldaan, kan het sportcentrum de ingebruikgeving beëindigen.
Het sportcentrum zal bij wanbetaling alle extra gemaakte kosten verhalen bij de gebruiker.
Bij beëindigen van de ingebruikgeving, kan de gebruiker geen aanspraak maken op verlaging of teruggaaf van de vergoeding of een schadeloosstelling, in welke vorm dan ook.
Artikel 7 Wijziging gebruikstarief:
Het gebruikstarief van de sportzalen worden jaarlijks door het sportcentrum aangepast met de Consumentenprijsindexering alle huishoudens (CPI) van het CBS. Er wordt geïndexeerd met het indexcijfer van april voorafgaand aan de tariefswijziging.
Het nieuwe gebruikstarief, zoals in het vorige lid bedoeld, geldt met ingang 1 september van elk jaar.
Artikel 8 Staat bij aanvang van gebruik en na afloop:
De gebruiker checkt bij aanvang of de aanwezige toestellen en materialen zich in goede staat bevinden. Bij constatering van onregelmatigheden dient hiervan onmiddellijk kennis te worden gegeven aan het sportcentrum.
Bij het ontstaan of constateren van beschadigingen of defecten aan de sportzalen, inclusief de inventaris, is gebruiker verplicht hiervan onmiddellijk het sportcentrum in kennis te stellen.
Indien de gebruiker hiervan in gebreke blijft, wordt de ruimte geacht in goede staat te zijn geweest. Voor rekening van gebruiker komen de kosten van herstel van alle schade, toegebracht aan de sportzalen, welke is ontstaan door schuld van gebruiker of zijn gasten, hetzij uit nalatigheid, verwaarlozing of anderszins, een en ander ter beoordeling van de verhuurder.

Artikel 9 Gebruik van het sportcentrum:
Gebruiker verplicht zich de hem ter beschikking gestelde sportzalen of gedeelte daarvan slechts te gebruiken voor de (sport)activiteiten, zoals omschreven in de gebruiksovereenkomst.
Gebruiker draagt ervoor zorg dat de bevoegde leiding op de hoogte is van het voor het sportcentrum geldende nood- en ontruimingsplan. Het nood- en ontruimingsplan ligt bij de receptie van het sportcentrum ter inzage en kan op verzoek van gebruiker aan hem worden verstrekt.
Het sportcentrum mag niet worden betreden voordat de verantwoordelijke leiding aanwezig is.
Het betreden van het sportcentrum is slechts toegestaan op niet afgevende sportschoenen (zwarte zolen zijn ten strengste verboden). Het is verboden om op een sportvloer te lopen met sportschoenen waarmee op straat is gelopen
Het gereedzetten van materialen en toestellen ten behoeve van het specifieke gebruik van de
Gebruiker treedt direct in overleg met het sportcentrum in de situatie dat door onvoorziene omstandigheden de gereserveerde tijd dreigt te worden overschreden door het uitlopen van wedstrijden. De extra gebruikte uren of delen daarvan worden – indien nodig – bij gebruiker in rekening gebracht.
Het is gebruiker niet toegestaan om de sportcentrum aan derden in gebruik te geven, weder te verhuren of onder te verhuren.
Gebruiker is verplicht ervoor te zorgen dat al degenen, die gedurende de tijd dat de sportcentrum door hen mag worden gebruikt, in de sportcentrum of de daarbij behorende ruimten aanwezig zijn, deze voorwaarden stipt nakomen.
Tijdens het gebruik ontstane schade aan gebouw of inventaris dient direct gemeld te worden aan de sportcentrum. Wordt een onregelmatigheid, welke niet werd gemeld, geconstateerd door de sportcentrum, dan is de laatste gebruiker voor de constatering aansprakelijk voor de kosten van vernieuwing, herstel of reiniging. Kosten t.g.v. schades welk aan accommodatie of inventaris ontstaan en welk niet zijn toe te rekenen aan slijtage zullen aan de gebruiker in rekening worden gebracht.
Bij het verplaatsen van de toestellen en spelmateriaal moet de nodige voorzichtigheid in acht te worden genomen. Gebruiker is aansprakelijk voor alle bij de verplaatsing aangebrachte schade.
Het trekken van krijtstrepen op de vloer is verboden.
Gebruiker is verplicht om zorg te dragen voor voldoende toezicht voor de publieke tribune, alsmede ervoor te zorgen dat het publiek zich behoorlijk gedraagt.
De gebruiker moet zorgen dat het sportcentrum en de daarbij behorende kleedlokalen, was- , douche- en toiletinrichtingen in ordelijke staat worden achtergelaten en dat daarbij het papier of ander afval en dergelijke worden opgeruimd in de daartoe bestemde afvalbakken.
Bij overtreding worden de kosten, verbonden aan het schoonmaken aan de gebruiker in rekening gebracht.

Artikel 10 Roken, gebruik drugs, alcoholhoudende drank, reclame, fietsen en dieren:
Het is gebruiker verboden:
In het sportcentrum, kleed- of wasruimten, toiletten en horecaruimten te roken en/of drugs te gebruiken.
In het sportcentrum, kleed- of wasruimten en toiletten (alcoholhoudende) dranken of (warme) etenswaren te gebruiken. Tevens is het gebruik van breekbare drankflesjes, glazen etc. niet toegestaan. Het vorenstaande is niet van toepassing op het horecagedeelte van het sportcentrum,
Kennisgevingen, reclame, affiches of aankondigingen van welke blijvende aard dan ook in het sportcentrum, tenzij hiervoor toestemming is verkregen door het sportcentrum.
De vormgeving, tekst, kleur en afmeting van de borden, dienen door het sportcentrum te worden goedgekeurd. Plaatsing van de borden dient te geschieden in overleg met het sportcentrum. Voor het plaatsen en weghalen dient de gebruiker zelf zorg te dragen.
Fietsen of andere vervoermiddelen in de gangen of andere inpandige ruimten te plaatsen.
Dieren, met uitzondering van geleide honden, in het sportcentrum toe te laten.

Artikel 11 Aansprakelijkheid:
Gebruiker is jegens het sportcentrum aansprakelijk voor schade die tijdens het gebruik aan het sportcentrum wordt toegebracht door gebruiker zelf of de door gebruiker ingeschakelde derde(n), tenzij de schade redelijkerwijs niet aan de gebruiker kan worden toegerekend.
Het sportcentrum aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, in welke vorm dan ook, die ontstaat als gevolg van het gebruik van de sportzalen, behoudens in geval van grove schuld of opzet van de zijde van het sportcentrum.
Het sportcentrum is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, vermissing of beschadiging van zaken van gebruiker of derden of schade aan personen die in verband met het gebruik in de sportcentrum verblijven. Gebruiker vrijwaart het sportcentrum tegen bedoelde aansprakelijkheid.
Indien het sportcentrum door enig oorzaak buiten zijn schuld niet in staat is om de sportcentrum of het afgesproken gedeelte daarvan aan gebruiker ter beschikking te stellen, dan zal het sportcentrum niet aansprakelijk zijn voor enige daaruit voor gebruiker of door hem ingeschakelde derde(n) voortvloeiende schade. Dit geldt ook indien door gebruiker reeds een aanvang met het gebruik van de ruimte is gemaakt. Gebruiker vrijwaart het sportcentrum van aanspraken van derden
Gebruiker is verantwoordelijk voor de activiteiten die in de hem ter beschikking gestelde ruimte plaatsvinden.
Gebruiker draagt er zorg voor dat er tijdens het gebruik de beschikking is over een mobiele telefoon teneinde in geval van ongeval of calamiteiten er direct contact met 112 mogelijk is.
Het sportcentrum heeft het recht om met het oog op een (dreigende) calamiteit of (dreigende) onregelmatigheden alle zich in het sportcentrum bevindende personen of zaken uit het sportcentrum te doen verwijderen, dan wel niet tot de sportcentrum te (doen) toelaten. Het sportcentrum is niet aansprakelijk voor de eventuele kosten en schade, welke voor gebruiker hieruit mochten voortvloeien. Gebruiker vrijwaart het sportcentrum tegen alle aanspraken van derden terzake.
Het sportcentrum is geenszins aansprakelijk voor door de gebruiker in de sportzalen geplaatste of gebruikte materialen, ook niet indien het sportcentrum daarvoor toestemming heeft verleend.

Artikel 12 Verzekering/EHBO/BHV:
Gebruiker draagt zorg voor afdoende verzekering van zijn risico’s en voldoening van de daarvoor verschuldigde premies. Het sportcentrum kan overlegging van de benodigde polissen en betalingsbewijzen eisen. Mocht gebruiker niet voldoen aan de verplichtingen terzake, dan zal het sportcentrum ontslagen worden van de verplichting om de afgesproken ruimte in gebruik af te staan.
Gebruiker dient gedurende de tijden van gebruik van het sportcentrum te zorgen voor de aanwezigheid van een E.H.B.O-er./BHV-er en dient zelf voor EHBO-artikelen te zorgen.
Gebruiker dient te zorgen voor extra zorg/ondersteuning bij risicovolle onderdelen. De huurder/ster is verplicht zich te verzekeren tegen wettelijke aansprakelijkheid.

Artikel 13: Aanvullende eisen bij organiseren activiteiten:
In het sportcentrum waar, gelet op de aard en omvang van de activiteiten die de gebruiker uitvoert, op enig moment gelet op het aantal aanwezige personen, en de Arbeidsomstandighedenwet en de daaruit voortvloeiende regelgeving, meer dan 1 bedrijfshulpverlener aanwezig dient te zijn, dan is de gebruiker verplicht hiertoe opgeleide personen beschikbaar te stellen. Als indicatie kan worden aangehouden dat voor elke 75 personen boven de eerste 50 aanwezigen er 1 BHV-er extra aanwezig moet zijn.
De gebruiker dient bij calamiteiten/ongevallen het sportcentrum ten allen tijden op de hoogte te brengen.
Het publiek dient via de daarvoor bestemde ingang naar de tribunes te gaan en mag niet binnen de afgelijnde sportvelden komen.
Wangedrag van de deelnemers wordt bestraft met verwijdering uit het sportcentrum.
Artikel 14 Ontzegging van toegang tot het sportcentrum:
Het sportcentrum heeft het recht om de gebruiker bij niet-naleving van de Algemene gebruiksvoorwaarden of de gebruiksovereenkomst, waaronder begrepen het tijdig betalen van de verschuldigde gebruiksprijs, zulks te harer beoordeling, de toegang tot de sportcentrum te ontzeggen, zonder dat het sportcentrum tot enigerlei vergoeding van kosten en schaden gehouden is.
Op overtreding van het bepaalde in artikel 10 volgt directe verwijdering uit het sportcentrum waarna het bepaalde in dit artikel van toepassing is.
Het sportcentrum heeft het recht personen of groepen tijdelijk of blijvend de toegang tot het sportcentrum te ontzeggen, wanneer hun gedrag in strijd is met de openbare orde of de goede zeden, bij overtreding van artikel 10.1 en/of 10.2 of wanneer zij op enige wijze schade toebrengen aan eigendommen die door het sportcentrum beheerd worden.

Artikel 15 Aanwijzingen voor juist gebruik:
Gebruiker is verplicht alle aanwijzingen met betrekking tot het juiste gebruik van de het sportcentrum, onmiddellijk op te volgen. Daartoe zullen aan de door het sportcentrum aangewezen personen te allen tijde de gelegenheid moeten worden gegeven om zich in of op de sportcentrum van de juiste naleving van de gebruiksovereenkomst te overtuigen.
Het is gebruiker verboden iets te doen, te dulden of te laten, waardoor schade aan de sportcentrum wordt veroorzaakt of het gebruiksgenot van eventuele medegebruikers van de sportcentrum nadelig wordt beïnvloed, belemmerd of verhinderd.

Artikel 16 Laatste gebruik(er):
De gebruiker die als laatste gebruiker van een gebruiksblok of van de dag de sportzaal gebruikt, sluit de ramen en de deuren.
De gebruiker controleert bij vertrek alle ruimten op achtergebleven, dan wel ingesloten personen.
Waar nodig, schakelt de gebruiker alle lichtpunten uit of geeft bij de receptie aan dat de lampen uit kunnen.

Artikel 17 Geschillen:
Ingeval van geschillen met betrekking tot de toepassing van de Algemene gebruiksvoorwaarden of de gebruiksovereenkomst, zal het management haar oordeel geven. Deze regeling heeft geen schorsende werking.

Artikel 18 Wijzigen gebruiksvoorwaarden:
Het sportcentrum is te allen tijde gerechtigd wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden aan te brengen of nieuwe bepalingen toe te voegen.
Gebruiker zal schriftelijk van deze wijzigingen in kennis worden gesteld.
Indien gebruiker zich niet met de wijziging van deze voorwaarden kan verenigen, heeft hij het recht binnen twee maanden na de schriftelijke mededeling van de wijziging van de voorwaarden de gebruiksovereenkomst op te zeggen, met ingang van de datum waarop de gewijzigde voorwaarden ingaan.
Indien binnen de in het vorige lid genoemde termijn door gebruiker niet wordt gereageerd, wordt hij geacht zich met de wijziging van de voorwaarden te verenigen.

Artikel 19 Onvoorzien:
In gevallen, waarin deze gebruiksvoorwaarden niet voorzien, beslist het sportcentrum.

Artikel 20 Inwerkingtreding:
Deze voorwaarden zijn van kracht met ingang van 1 juni 2021.

Veel sportplezier bij Sportcentrum De Kooi

Bemmel, 2021

QR Code